2022-11-18 08:59Pressmeddelande

Otto Cars tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse

Fotograf: David NaylorFotograf: David Naylor

Professor Otto Cars tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse för sitt dedikerade arbete med att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Det inkluderar hans arbete med att möjliggöra utvecklingen av nya antibiotika och en jämlik tillgång till effektiva behandlingar mot bakteriella infektioner globalt. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 28 november.

Antibiotika har inneburit en revolution för sjukvården. Idag kan vi behandla och bota infektioner som tidigare kunde vara dödliga såsom sårinfektioner, lunginflammation och sepsis. Samtidigt har överanvändningen av antibiotika påskyndat en global utbredning av antibiotikaresistens. Antalet dödsfall som orsakas av antibiotikaresistenta bakterieinfektioner är betydligt högre än vad man tidigare uppskattat och uppgick år 2019 till 1,27 miljoner globalt.

–  Kampen mot antibiotikaresistens är en ödesfråga. Årets hedersutmärkelse tilldelar vi professor Otto Cars för hans dedikerade arbete som spelat en central roll i forskningen om antibiotika och hur dess användning påverkar utvecklingen av antibiotikaresistens. Hans arbete har även lett till att Sverige idag har ett internationellt sett gynnsamt läge av låga nivåer av antibiotikaresistens, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Som initiativtagare till Strama* och grundare av det internationella nätverket ReAct* har Otto Cars insatser dessutom varit avgörande för Sveriges nationella och internationella arbete för minskad antibiotikaanvändning.

–  Otto Cars bidrag till att Sverige blivit ett föregångsland för både forskning kring antibiotikaresistens och rationell antibiotikaanvändning kan inte överskattas. Med sitt engagemang lyfter han även upp detta tidigare förbisedda hälsohot på den internationella politiska agendan, vilket är av yttersta vikt för den globala hälsan, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Den 28 november, på Forska!Sverige-dagen, tilldelas han stiftelsens hedersutmärkelse för sitt arbete.

–  Jag är väldigt överraskad och hedrad av att erhålla utmärkelsen från Forska!Sverige. Det internationella engagemanget för antibiotikaresistens har ökat väsentligt under senare år, men gapen mellan den ökande antibiotikaresistensen och nödvändiga globala politiska överenskommelser är tyvärr fortfarande mycket stora, säger Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

Otto Cars hoppas att Sveriges EU-ordförandeskap våren år 2023 ska innebära ytterligare ett tillfälle att lyfta upp frågan på den internationella politiska agendan.

–  Expertmötet om antibiotikaresistens under vårt EU-ordförandeskap år 2009 ledde fram till flera viktiga initiativ. Det är min förhoppning att Sverige under kommande år åter kan ta antibiotikafrågan till en ny nivå, säger Otto Cars.

-----------------------------------------------

Läs en intervju med Otto Cars i Life Science Sweden med anledning av utmärkelsen.

Läs Forska!Sveriges faktablad om antibiotikaresistens.

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där Forska!Sverige, ReAct och Uppsala universitet uppmanar regeringen att vidta tre åtgärder i kampen mot antibiotikaresistens.

Läs tidigare års utmärkelser.

Otto Cars blev specialist i infektionssjukdomar vid Uppsala universitets medicinska fakultet under tidigt 70-tal. Under 90-talet var han chef för infektionskliniken på Akademiska sjukhuset och blev professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet år 2003. Med sin medverkan i över 200 vetenskapliga publikationer har Otto Cars bidragit starkt till forskningen och vetenskapen om antibiotikas farmakologiska egenskaper, resistensutveckling och användningspolicy.

* Strama är ett nationellt nätverk som sedan år 1995 verkar för att bevara antibiotika som effektiva läkemedel vid bakteriella infektioner, både genom kunskapsspridning inom hälso-och sjukvården och genom utformningen av nationella handlingsplaner.

* Det internationella nätverket Action on Antibiotic Resistance (ReAct) startades år 2005. ReAct verkar idag på fem kontinenter för en holistisk syn på problematiken av antibiotikaresistens och lösningar som rör hela samhället. Organisationen verkar också för allas lika rätt till effektiv prevention och tillgång till behandling av bakteriella infektioner världen över.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos