2016-12-06 12:00Pressmeddelande

Ny statusrapport: Regeringen tar flera steg för att stärka life science

null

Life science-frågorna har hög prioritet i regeringens arbete och viktiga initiativ har tagits. Samtidigt återstår flera områden där insatser behövs, visar stiftelsen Forska!Sveriges årliga statusrapport som släpps i dag.

I maj 2015 presenterade Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” 14 prioriterade åtgärdsförslag för att förbättra life science-systemet i Sverige. Nu visar den årliga utvärderingen att arbete påbörjats och i vissa fall i stort sett kommit i land för flera av förslagen. För tre av förslagen kan stiftelsen inte identifiera några regeringsinitiativ och därmed får dessa rött ljus.

– Vi är mycket positiva till att regeringen initierat arbete i linje med åtgärdsförslagen. Mycket är i fasen ”arbete pågår”, eftersom det handlar om långa processer, men det finns också flera kvarvarande orosmoln, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Analysen visar att det finns en tydlig ambition hos regeringen att prioritera life science och ta ett helhetsgrepp om området. Ett konkret exempel är den samordnare för life science som arbetar i regeringskansliet med flera berörda departement och har stöd av en referensgrupp med nyckelaktörer. Inom ramen för samordnarens uppdrag pågår nu arbete som ligger i linje med flera av åtgärdsförslagen.

Ett av orosmolnen handlar om förbättrade förutsättningar att bedriva forskning inom akademin. Insikten om förändringsbehoven är tydligt uttryckt i regeringens forskningspolitiska proposition, men fler kraftfulla tag krävs. Ansvaret för en stor del av förändringarna läggs på akademin. Regeringen ökar anslagen till lärosätena, men andelen basanslag jämfört med externa anslag förändras inte. Den låga andelen basanslag i förhållande till externa anslag skiljer Sverige från länder som ökar kvaliteten i forskningen och gör det svårt att skapa rätt förutsättningar för hög kvalitet.

– Det är väl belagt att forskning och innovation är en mycket god investering som leder till hälsovinster, ökade företagsinvesteringar, arbetstillfällen samt skatte- och exportintäkter. Vi uppskattar att regeringen i sina uttalanden runt den forskningspolitiska propositionen fokuserar på kvalitet, men vill samtidigt påpeka att det kommer att behövas kompletteringar till propositionen för att en del viktiga förändringar ska kunna genomföras som önskat, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

”Agenda för hälsa och välstånd” återkommer i början av 2017 med en uppdatering av sina åtgärdsförslag för att stärka life science i Sverige.

Ladda ner statusrapporten.
Ladda ner rapporten Agenda för hälsa och välstånd och sammanfattning. Där finns bland annat en utförligare beskrivning av åtgärdsförslagen.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 070-388 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos