2020-05-08 05:30Pressmeddelande

Ny rapport ger tio konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv

Idag överlämnar Stiftelsen Forska!Sverige tillsammans med de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” en ny rapport till regeringen med tio konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv. Med fokus på klinisk forskning bidrar rapporten med ett scenario för 2030, en nulägesanalys och åtgärdsförslag för att nå målen.

Klinisk forskning är en förutsättning för att minska patienternas lidande och förbättra vårdens kvalitet. Men idag får patientnära forskning och innovation för litet utrymme i svensk hälso- och sjukvård.

Om inte den kliniska forskningen stärks hämmas vårdens utveckling, folket får sämre tillgång till nya behandlingsmetoder och Sverige tappar konkurrenskraft. Forska!Sverige har därför, i samarbete med de 34 organisationerna i Agenda för hälsa och välstånd, arbetat fram konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner för att stärka den kliniska forskningen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, grundare och generalsekreterare för Forska!Sverige.

Rapporten inleds med ett framtidsscenario som beskriver hur ett väl utvecklat system för klinisk forskning kan ge en mer personcentrerad och effektiv hälso- och sjukvård. Det följs av tio mål för klinisk forskning år 2030.

För att de tio målen ska kunna uppnås krävs kraftfulla åtgärder. Vi har tillsammans gjort en nulägesanalys av klinisk forskning i Sverige år 2020. Genom att tydligt visa på de styrkor, svagheter, hot och möjligheter som finns vill vi bidra till en ökad förståelse för dagens situation och varför det är så bråttom att genomföra de åtgärder vi föreslår, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Baserat på nulägesanalysen har Agenda-gruppen gemensamt utvecklat tio konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner som skulle stärka klinisk forskning i Sverige, om de genomförs. Förslagen bidrar till att förverkliga flera av de prioriterade områdena i regeringens life science-strategi.

Vi lämnar idag över rapporten till regeringen med budskapet att medicinsk forskning och utveckling måste prioriteras för att värna befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi uppmanar dem att inkludera våra förslag i den kommande forskningspolitiska propositionen, såväl som i genomförandet av life science-strategin, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs rapporten: Klinisk forskning år 2030 – 10 konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv

Läs debattartikel i Dagens Samhälle

Läs mer om arbetet i Agenda för hälsa och välstånd samt dess medlemmar 


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd