2022-09-16 05:03Pressmeddelande

Ny lägesrapport visar: Statens investeringar i medicinsk forskning minskar för tredje året i rad

Foto: Elisabeth OlssonFoto: Elisabeth Olsson

En ny lägesrapport visar att de statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling fortsätter att minska i förhållande till BNP, trots att väljare och politiker är överens om att Sverige ska vara en världsledande medicinsk forskningsnation. Stiftelsen Forska!Sverige riktar en skarp uppmaning till kommande regering att öka investeringarna.

Både väljare och politiker ansåg inför valet att vården var en av de viktigaste frågorna. Sverige står inför en rad hälsoutmaningar som ojämlik vård, köer och vårdskador. Vården utgör även en stor och ökande kostnad i statsbudgeten; år 2020 uppgick den i Sverige till cirka 573 miljarder kronor.

–  För att klara denna utmaning är hälso- och sjukvården i hög grad beroende av att Sverige har en stark forskningsbas och klinisk forskning som kan bidra till att mer effektivt förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom. Det är därför allvarligt att de statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling fortsätter att minska i förhållande till BNP, säger Lena Gustafsson, ordförande för Forska!Sverige.

Den nya lägesrapporten visar att statliga budgetanslag för forskning och utveckling inom medicin och hälsa uppgick till 0,18 procent av BNP år 2020. Baserat på preliminär statistik från SCB beräknas anslagen minska till 0,17 procent år 2021 och till 0,16 procent år 2022, vilket inte ens motsvarar 2 öre per vårdkrona.

Inför valet angav 89 procent av väljarna, enligt en Sifo-undersökning, att det är viktigt att Sverige är en världsledande medicinsk forskningsnation. Motsvarande siffra hos riksdagskandidaterna var 99 procent och samtliga partier instämde. 6 av 7 partier angav i en partienkät att de ville prioritera medicinsk forskning för hälsa i en statsbudget.

–  Både väljare och politiker är överens om att Sverige ska vara en världsledande medicinsk forskningsnation. Vi uppmanar den kommande regeringen att öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling. Givet att det finns en bred politisk enighet om förslaget bör det gå att i närtid ta ett blocköverskridande beslut om en långsiktig ökning. Vi anser att investeringarna på sikt bör öka till att motsvara 4 öre per vårdkrona, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Ta del av lägesrapporten år 2022

Läs en debattartikel i Aftonbladet där delar av lägesrapporten presenterades

Se Forska!Sveriges valenkät till partierna

Se Forska!Sveriges valenkät till riksdagskandidaterna

Se Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Sifo

Ta del av tidigare lägesrapporter


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos