2023-06-20 08:06Pressmeddelande

Minskade investeringar i medicinsk forskning, trots stort stöd hos väljarna

Diagram som visar att de statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling har minskat de senaste åren.

De statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling har minskat de senaste åren, trots att investeringarna ökar för forskning överlag. Samtidigt visar en ny opinionsundersökning att allmänheten vill att regeringen satsar mer på medicinsk forskning och utveckling.

Att medicinsk forskning och utveckling bidrar med stora värden för både hälsa och välstånd är välbelagt. Trots det, och trots allmänhetens starka stöd för området, har investeringarna minskat de senaste åren. De statliga anslagen till forskning i medicin och hälsovetenskap gick från 0,19 procent av BNP år 2015, till 0,16 procent år 2022. De beräknas dessutom minska till 0,15 procent år 2023, enligt preliminär statistik från SCB.

Statliga investeringar i medicinsk forskning och utveckling är en förutsättning för att Sveriges patienter ska ha tillgång till bästa möjliga vård. Ändå motsvarade dessa investeringar knappt 2 öre per vårdkrona år 2015; en mycket låg nivå. Dessutom har investeringarna gått ned till att endast motsvara 1,5 öre per vårdkrona för 2021.

- Regeringen måste vända den här negativa trenden för att undvika en inbromsning av de senaste årens utveckling. Om befolkningen ska få tillgång till bättre diagnostik och effektivare behandlingar behöver forskningen stärkas. Det handlar om att rädda liv och öka livskvalitet, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

I en ny opinionsundersökning av Kantar Sifo, beställd av Forska!Sverige, säger 86 procent av den tillfrågade allmänheten att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning för hälsa. På följdfrågan om varför de tycker det är viktigt blir det tydligt att de ser ett flertal anledningar:

  1. Utveckla ny diagnostik och behandlingar (70%)
  2. Förbättra hälso- och sjukvårdssystemet (59%)
  3. Bättre hälsa för Sveriges befolkning (54%)
  4. Skapa ekonomisk tillväxt (39%)
  5. Skapa jobb (35%)

Forska!Sverige föreslår en ökning av investeringsnivån till att på sikt motsvara 4 öre per vårdkrona för att kunna utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling. I opinionsundersökningen tillfrågades respondenterna om de tycker att det är ett bra förslag och en stor majoritet svarade ja (79 procent). Endast 4 procent sade nej.

___

Läs delrapport från vår nya opinionsundersökning

Läs vår debattartikel i Altinget 

Läs vår faktaskrift om Värdet av forskning och kostnaden av ohälsa

Läs mer om Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland annat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd