2016-09-12 08:21Pressmeddelande

Medicinsk forskning prioriterad fråga för svenska folket

null

Efter Macchiarini-tragedin: medicinsk forskning och dess användning fortsatt en högt prioriterad fråga för svenska folket. Det visar en ny undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av stiftelsen Forska!Sverige.

Sverige har länge varit världsledande när det gäller medicinsk forskning. På senare tid ökar dock inte längre de statliga anslagen till medicinsk forskning och utveckling i förhållande till BNP. En nyligen genomförd Sifo-undersökning visar att hela 90 procent av svenska folket anser att det är viktigt att regeringen satsar på medicinsk forskning i jämförelse med andra politiska frågor.

Under fredagen aviserade regeringen att de i höstens budgetproposition planerar avsätta särskilda medel för forskning kopplade till ett antal prioriterade samhällsutmaningar där hälsoutmaningen utgör en.

– Eftersom vårdkostnaderna ökar och det verktyg vi har för att möta denna utmaning är medicinsk forskning och innovation är det positivt att regeringen adresserar hälsoutmaningen i budgeten. Men det är samtidigt oerhört viktigt att den kommande forskningspropositionen totalt sett innehåller de kraftfulla satsningar som efterfrågas av väljarna och antar ett långsiktigt perspektiv, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

För varje krona som används till sjukvård i Sverige går i dag två öre till medicinsk forskning. Forska!Sverige vill att de offentliga satsningarna på medicinsk forskning på sikt fördubblas till fyra öre per vårdkrona. Tidigare undersökningar visar att hela 84 procent av allmänheten tycker att det är ett bra förslag. Motsvarande siffra bland landstingspolitiker är 74 procent.

– Allmänheten ser de stora samhällsvinsterna av att investera i medicinsk forskning. Det handlar både om hälsovinster genom ökad kvalitet i vård och utbildning och om ekonomiska vinster i form av arbetstillfällen, export- och skatteintäkter från företag som etablerar sig där det finns stark forskning, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs Forska!Sveriges Lägesrapport 2016 – Sveriges satsningar på medicinsk forskning.


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Sifo-undersökningen genomfördes 1–7 september 2016 genom 1 000 onlineintervjuer med allmänheten, 18 år och uppåt. Frågan löd:

Sverige har länge varit en av världens ledande nationer när det gäller medicinsk forskning och dess tillämpning, men på senare år har Sveriges ställning försvagats. Om du jämför med andra politiska frågor, hur viktigt tycker du att det är att regeringen satsar på medicinsk forskning och dess tillämpning i vården? (Mycket viktigt – 45 %, Ganska viktigt – 45 %, Inte särskilt viktigt – 6 %, Inte alls viktigt – 1 %, Tveksam/vet ej – 2 %).

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos