2014-07-01 14:22Pressmeddelande

Majoritet av politikerna vill fördubbla investeringarna i medicinsk forskning

null

Sex av tio riksdagskandidater och åtta av tio väljare anser att det är ett bra förslag att fördubbla satsningarna på medicinsk forskning från dagens 2 öre till 4 öre per vårdkrona.

I en nyligen genomförd valenkät till riksdagskandidater uppsatta på valbar plats svarar 59 procent ”ja” på frågan om det är ett bra förslag att fördubbla satsningarna på medicinsk forskning så att de motsvarar 4 öre per vårdkrona. Detta för att kunna utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling. Bara 1 procent svarar ”nej”, medan 30 procent anger att de inte vet, är tveksamma eller inte vill svara på frågan.

En mycket stor majoritet bland riksdagskandidaterna i de två största partierna svarar ”ja” på frågan, 82 procent av moderaterna och 71 procent av socialdemokraterna.

– Det betyder att vi kan förvänta oss en ökad satsning på medicinsk forskning oavsett utgången av höstens riksdagsval, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Bland allmänheten svarar 80 procent ”ja” på samma fråga i en Sifo-undersökning, jämnt spritt över kön, ålder, utbildningsnivå och partisympatier.

Åtta av tio, 79 procent, av riksdagskandidaterna svarar ”ja” på frågan om riksdagen bör fatta beslut om en samlad nationell life science-strategi. Endast 1 procent svarar ”nej”.

– Det är mycket bra att regeringen nu tagit initiativ till en life science-strategi. Det krävs för att stärka Sveriges konkurrenskraft och medborgarnas hälsa. I och med att så många politiker, oavsett parti, vill ha en sådan strategi bör det finnas goda förutsättningar för ett blocköverskridande beslut. Det skulle visa väljarna att det finns ett brett politiskt engagemang för att långsiktigt värna Sveriges utveckling, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Valenkäten 2014 genomfördes av pr-byrån Westander. 510 politiker uppsatta på valbar plats inför höstens riksdagsval ombads att svara på en elektronisk enkät. 379 svarade på Forska!Sveriges frågor, vilket ger en svarsfrekvens på 74 procent. Parallellt genomförde Sifo, på uppdrag av Forska!Sverige, en webbaserad opinionsundersökning där allmänheten, 18 år och uppåt, fick svara på samma frågor.

Läs enkätundersökningen till riksdagskandidaterna och allmänheten

Läs Forska!Sveriges åtgärdsförslag ”Första steg mot en svensk life science-strategi”


För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703 - 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se


Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos