2023-11-03 08:30Pressmeddelande

Lina Nordquist (L) tilldelas Forska!Sveriges politikerutmärkelse

Lina NordquistLina Nordquist Foto: Charlotte Rückl

Lina Nordquist, riksdagsledamot för Liberalerna, får stiftelsen Forska!Sveriges utmärkelse till förtjänt politiker för att på ett föredömligt sätt använda ett systemperspektiv i sitt arbete för förbättring av vård och hälsa i Sverige. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 15 november.

För att stärka hälsa och välstånd behöver förutsättningarna för flera områden stärkas parallellt. Det gäller inte minst forskning och utbildning, kvalitetsdriven vård, nationell informationsstruktur och näringslivsklimatet. Den uppdelning politiken har vad gäller ansvarsområden, i både riksdagsutskott och departement, motverkar det systemperspektiv som behövs för att knyta ihop dessa områden. 

– Politikerna leds ofta till att ”hålla sig till sina områden”. Där är Lina Nordquist en förebild som kopplar ihop flera områden och bidrar med systemtänk. Det vill vi uppmärksamma, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

– Jag är hedrad och rörd, säger Lina Nordquist. Framförallt är jag beslutsam att fortsätta göra mig förtjänt av utmärkelsen.

Sedan Lina Nordquist valdes in i Riksdagen 2018 har hon skrivit en mängd motioner med viktiga förslag inom alla de nämnda områdena. Hennes drivkraft visar sig också när hon blir uppmärksammad på riksdagsärenden där brist på konsekvensanalys riskerar att ett förslag leder helt fel och agerar för att hindra detta. 

– Det är viktigt att politiken drivs med en förståelse för helheten och därför är det med glädje vi tilldelar Lina Nordquist vår utmärkelse till förtjänt politiker. Hon utmärker sig genom att binda ihop och aktivt driva frågor om forskning, life science-sektorn, regelverk, patientdelaktighet, kliniska prövningar, kunskapsförsörjning och annat som krävs för att vården i Sverige kontinuerligt ska kunna förbättras med hjälp av forskningsframsteg, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

– Jag vill verkligen betona att hedersbetygelsen inte är enbart min. Den skillnad jag gjort har varje gång inneburit samarbete med liberala kollegor, över partigränser och med kloka rådgivare i organisationer runtom i landet, tillägger Lina Nordquist.

---

Läs artikeln i Dagens Medicin med anledning av utmärkelsen

Läs tidigare års utmärkelser här

Mer om Lina Nordquist

Lina Nordquist är i grunden apotekare och docent i fysiologi. Hon forskade på blodtryck och diabetes vid Uppsala universitet, till dess att hon valdes in som ledamot i Sveriges riksdag år 2018. Idag är hon partiets gruppledare i riksdagen och dess sjukvårdspolitiska talesperson. Hon är även 1:e vice ordförande i partistyrelsen.

Några exempel på frågor som Lina Nordquist drivit under mandatperioden 2019-2022:

 • Att på sikt öka de statliga investeringarna till svensk forskning genom att införa ett enprocentsmål, och att ett sådant mål utformas på ett sätt som förhindrar att exempelvis anslagen sänks ett år då BNP sjunker (motion, motion).
 • Stärka och prioritera grundforskning (pressmeddelande under valrörelsen, motion).
 • Vinnova bör ges uppdrag och resurser att mycket aktivt verka för att fler läkemedelsprövningar förläggs till Sverige (motion).
 • Höjda anslag till forskningsfinansiärer och lärosäten som driver samverkansprojekt med företag (motion, motion).
 • Ett ytterligare utökat FoU-avdrag (motion).
 • Skärpt lagstiftning så att alla sjukvårdshuvudmän och regioner får ett krav att bedriva forskning, utveckling och innovation (motion, motion, motion, motion).
 • Fler kliniska prövningar i Sverige och stärkta möjligheter att forskningsresultat snabbare omsätts till klinisk nytta i vårdens vardag (motion, motion, motion, motion).
 • Rektorers rätt till handledning och fortsatt fortbildning för att utveckla sitt pedagogiska ledarskap (motion).
 • Stärkt forskningsinfrastruktur (motion, motion).
 • Inför kombinationstjänster för att stärka den kliniska forskningen (motion).
 • Ökade möjligheter för Sverige att ta del av EU-medel för forskning (motion, motion).
 • Bättre villkor för unga doktorander och stärkta förutsättningar för universitet att locka förstklassig kompetens till Sverige (pressmeddelande under valrörelsen).


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland annat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Frida Thelin
Kommunikatör
Frida Thelin