2018-07-05 09:03Pressmeddelande

Goda förutsättningar för blocköverskridande beslut om vård

null

Det finns en blocköverskridande enighet om flera frågor av stor vikt för framtidens vård, medicinsk forskning och life science-industrin i Sverige. Det visar en enkätundersökning till de politiska partierna som genomförts av den oberoende stiftelsen Forska!Sverige. Bilden av att flera åtgärder borde kunna genomföras under kommande mandatperiod, oavsett valresultat, förstärktes under en debatt mellan företrädare för allians- och regeringspartierna i Almedalen igår.

Sammanfattningsvis visar enkäten att partierna till exempel är överens om att:

  • investeringarna i medicinsk forskning och utveckling för hälsa bör öka,
  • förutsättningarna för samverkansforskning och innovationsprocesser inom life science-området bör stärkas,
  • det bör vara formellt meriterande att arbeta för och med forskning och utveckling i syfte att stödja patienter, sjukvård och samhällsekonomi,
  • kraven på professionsdriven utvärdering av behandling, utbildning och forskning som bedrivs inom vården bör stärkas,
  • regeringen bör prioritera arbetet med digitalisering av vårddata och säkra resurser för att öka takten på införandet av nationella standarder och förvaltning som möjliggör synkroniserade och samlade vårddata i Sverige.

Partierna fick svara på 12 frågor plus delfrågor och gav i de flesta fall förklarande kommenterar, se partienkäten.

– I enkäten blir det tydligt att partierna till stor del ser samma utmaningar och mål, men att de i vissa frågor föredrar olika vägar för att nå målen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Igår ordnade Forska!Sverige ett seminarium i Almedalen, modererat av Göran Hägglund, där politiker från olika partier lyfte fram vad deras parti kommer att göra för att stärka vården långsiktigt ifall de får makten efter valet, men visade samtidigt tydlig vilja till samarbete.

"Skulle vi kunna bli överens om att få ett nationellt ledarskap för vårddata och sen få landstingen med oss, så kunde vi få samlad vårddata i Sverige mycket snabbare."
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)

"Jag tror att om vi satte oss ner tillsammans och fokuserade på att lösa en nationell utmaning istället för att käbbla, så skulle det gå."
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

”Våra partier är överens om mycket. Det här borde vi kunna lösa tillsammans.”
Jonas Eriksson
, gruppledare (MP)

– Den samstämdhet vi ser mellan allians- och nuvarande regeringspartier ger skäl att förvänta sig att flera viktiga åtgärder kan genomföras inom kommande mandatperiod, vissa till och med under hösten. Det gäller nu att partierna kan enas om att arbeta effektivt över partigränserna för att undvika att spilla tid i frågor som gäller medborgarnas hälsa, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs partienkäten.

Läs Forska!Sveriges valmanifest.

Till Forska!Sveriges hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 070-388 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos