2014-04-24 14:37Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar Socialdemokraternas vårmotion

Den oberoende stiftelsen Forska!Sverige välkomnar Socialdemokraternas vårmotion, där life science pekas ut som ett prioriterat område.

Sverige har fortfarande förutsättningar att vara en av de ledande nationerna inom life science, men har tappat position inom både forskning och företagande. Satsningarna som regeringen gjorde i forsknings- och innovationspropositionen var mycket viktiga, men det krävs mer.

Socialdemokraterna skriver i sin motion att det behövs en tydlig strategi som stärker den medicinska forskningen och kan sätta in insatser för att stärka och utveckla det svenska Life Science-klustret.

- Det ligger i linje med vad vi efterfrågat och vi välkomnar deras tydliga satsning på life science. Andra länder har satsat på långsiktiga life science-strategier av det enkla skälet att investeringar i detta område är mycket lönsamma för samhället och det är hög tid för Sverige att göra detsamma, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Socialdemokraterna skriver att de vill avsätta 500 miljoner år 2014 för start av samverkansprogram, inom life science och klimatutmaningen. Vad som inte framgår tydligt är hur stor satsningen på forskning blir. Det beror främst på att områdena utbildning och universitetsforskning hanteras som en enda post i redovisningen. Socialdemokraterna satsar 3,435 miljarder mer på den posten än regeringen, men mer än det beloppet går åt till reformer för skolan på 4,015 miljarder.

- Hur mycket som faktiskt skulle gå till universitetsforskning i jämförelse med regeringens motion är därmed svårbedömt. En satsning på att vidareutveckla och använda forskningsframsteg är mycket viktig för Sverige i nuläget, men måste ske parallellt med ökade satsningar på grundläggande forskning om det ska vara hållbart på lång sikt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos