2012-11-08 16:18Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar Socialdemokraternas forskningspolitiska motion: Bra med ett brett grepp om forskning, innovation och användning av innovationer i vården!

Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar att Socialdemokraterna i sin forskningspolitiska motion betonar långsiktighet och samordning inom den medicinska forskningen och dess tillämpning. Samtidigt är stiftelsen tydlig med att ökade satsningar på samverkan inte bör ske på bekostnad av anslagen till akademin.

– Det är glädjande att socialdemokraterna lyfter fram behovet av samarbete mellan näringsliv, akademi och sjukvård i den medicinska forskningen och att patienten ska vara i fokus i detta samarbete, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Forska!Sverige välkomnar särskilt följande förslag i socialdemokraternas motion:

  • ett innovationsråd för samordning av forsknings- och innovationsfrågor över departementsgränser
  • ett avdrag för forsknings och utvecklingsutgifter (FoU) mot arbetsgivaravgiften i småföretag
  • en marknadskompletterande investeringsfond för tidiga skeden
  • en nationell strategi for innovationsupphandling
  • en fond för prövning av medicinsk teknik i vården
  • ett förtydligande av sjukvårdens ansvar för klinisk forskning
  • att landstingen bör avsätta en procent av sina intäkter till FoU
  • att nya metoder ska utvecklas för att mäta kostnad och produktivitet i vård som arbetar integrerat med forskning, utveckling och utbildning.

Forska!Sverige bekymras samtidigt av att Socialdemokraterna föreslår att 450 av de 600 miljoner som regeringen anslår till livsvetenskap ska flyttas till strategiska samverkansprogram.

– En satsning på att vidareutveckla och använda forskningsframsteg är mycket viktig för Sverige i nuläget, men bör ske parallellt med satsningar på grundläggande forskning om det ska vara hållbart på lång sikt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.