2023-12-06 09:59Pressmeddelande

För konkurrenskraftig life science måste regeringen vända den negativa trend de ärvt och stärka forskningsfinansieringen

Forska!Sverige välkomnar regeringens strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft och att den så tydligt pekar på värdet av att svensk forskning och innovation håller hög kvalitet och är internationellt konkurrenskraftig. För att förverkliga det behöver den förra mandatperiodens negativa trend gällande forskningsfinansiering vändas.

Forska!Sverige välkomnar ambitionerna vad gäller life science-området som mycket riktigt skapar stora värden både för hälsa och välstånd i landet.

Men, under tidigare regerings mandatperiod försämrades förutsättningarna väsentligt i och med att de statliga investeringarna i medicinsk forskning inte ens ökade med en procent mellan 2018 och 2022 (jämfört med 27 procent för övrig forskning) enligt SCB. Det täcker varken kostnadsökningar eller inflation, vilket försämrar förutsättningarna att bedriva konkurrenskraftig forskning.

–  De statliga investeringarna i medicin och hälsa har hamnat markant på efterkälken. Den negativa trenden måste vändas och regeringen behöver stärka forskningsområdet rejält för att kompensera den miss som gjordes tidigare mandatperiod. Det krävs för att Sverige ska vara en konkurrenskraftig life science-nation, konstaterar Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

--------

Läs Lägesrapport 2023 med samlad statistik om bland annat statlig finansiering.

Utöver finansiering behövs andra åtgärder för att stärka life science i Sverige. Läs Forska!Sveriges inspel till den forskningspolitiska propositionen.

Inspelet innehåller konkreta åtgärdsförslag. Flertalet baseras på de förslag som medlemmarna i Forska!Sveriges förening ”Agenda för hälsa och välstånd” tillsammans utvecklat och presenterat i en rapport som lämnades över till Utbildningsministern och Sjukvårdsministern i maj. Föreningen består av en unik konstellation av aktörer från akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer.

Analys och mer omfattande beskrivning av medlemsföreningens åtgärdsförslag finns i rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2023.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland annat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd