2013-01-18 13:59Pressmeddelande

Ett första steg mot en svensk life science strategi

Sverige har halkat efter vad gäller medicinsk forskningskvalitet, kliniska studier, life science-företag och tillgång till nya behandlingsformer inom vården. Forska!Sverige har därför, alltsedan stiftelsen grundandes, efterfrågat en bred och långsiktig strategi för att skapa bättre förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning i Sverige.

Det konkreta syftet med en svensk life science strategi bör vara att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige, samt att medicinska framsteg så snabbt som möjligt ska komma befolkningen till godo.

Som en uppmuntran till regeringen och ett första steg på vägen mot en svensk life science strategi, bidrar Forska!Sverige nu med en lista på prioriterade åtgärder. Som oberoende stiftelse, med experter
från de olika delarna i processen, tar vi ett helhetsgrepp från forskning till patientnytta. Vi har fördelat åtgärderna inom tre målområden:

1. Bättre förutsättningar att skapa medicinska framsteg

2. Bättre förutsättningar att vidareutveckla medicinska framsteg

3. Bättre förutsättningar att snabbt använda och utvärdera medicinska framsteg inom vården

De tre förutsättningar är tätt sammanlänkade och varje del av processen måste fungera väl, annars kan patienterna och samhället i stort inte dra nytta av forskningsframstegen.

Dokumentet "Första steg mot en svensk life science strategi - förslag från Forska!Sverige" kan laddas ner från följande länk:

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/2013/01/Första-steg-mot-en-svensk-life-science-strategi-förslag-från-ForskaSverige.pdf

Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.