2019-05-27 08:16Pressmeddelande

”Agenda för hälsa och välstånd” släpper ny rapport med konkreta åtgärdsförslag till regeringen

null

Sverige står inför stora utmaningar med ökande kostnader och ojämlikhet inom vården. Samtidigt står sjukvården inför ett paradigmskifte där precisionsmedicin ger helt nya möjligheter. Idag presenterar vård, akademi, patientorganisationer, företag och professionsförbund gemensamma åtgärdsförslag för att Sveriges befolkning ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin.

Sverige står inför stora utmaningar med ökande kostnader och ojämlikhet inom vården. För att bemöta dessa har regeringen under våren meddelat att de ska ta fram en ny hälso- och sjukvårdspolitik.

– I det arbetet är det viktigt att man utgår från det faktum att vi är mitt uppe i ett paradigmskifte för sjukvården, där precisions­medicinen kan leda till bättre diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

För att Sveriges befolkning ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin krävs satsningar och omställningar på flera områden. Idag släpper därför Forska!Sveriges medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport med 14 prioriterade åtgärdsförslag och handlingsplaner. Förslagen är inte begränsade till precisionsmedicin, utan fokuserar på fyra mål för Sverige:

  1. Excellent forskning och utbildning – en förutsättning för välstånd och konkurrenskraft
  2. En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus – ett väl fungerande system som gör att patienten får del av innovationer
  3. En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling – som underlättar insamling, användning och delning av data för att förbättra hälsa
  4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat - som lockar både små och stora företag att bedriva forskning, utveckling och produktion i Sverige

Sverige måste kunna erbjuda en miljö med effektiva strukturer för samverkan mellan vård, akademi och företag, med stark patientmedverkan. Förutsättningarna för att driva framgångsrik forskning och kliniska studier behöver förbättras. Regeringen bör besluta om en nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälsodata. Vi behöver också ligga i framkant i utvecklingen av ändamålsenliga ramverk för implementering av precisionsmedicin, datasäkerhet, betalningsmodeller samt etiska och regulatoriska frågor.

– Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att precisionsmedicin ska kunna utvecklas och användas i landet. Vi uppmanar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige. 

Läs rapporten. 

Läs en sammanfattning av åtgärdsförslagen.

Läs debattartikel i Dagens Samhälle.

I ”Agenda för hälsa och välstånd” samlar stiftelsen Forska!Sverige 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att långsiktigt samarbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, utveckling och vård. Läs mer om vårt arbete här.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.
Mobil: 0703-88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se 

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd